Розмір тексту

Полтавська влада планує збільшувати свій бюджет протягом 2015 та 2016 років

Доходи міського бюджету без врахування дотацій та субвенцій у 2015 та 2016 роках визначено у сумі 734491,4 тис.грн та 753433,0 тис.грн відповідно

Виконком Полтавської міськради прийняв рішення «Про схвалення прогнозних показників міського бюджету на 2015 та 2016 роки».

Так, доходи міського бюджету без врахування дотацій та субвенцій у 2015 та 2016 роках визначено у сумі 734491,4 тис.грн та 753433,0 тис.грн відповідно.

Обсяг доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає у 2015 році в сумі 642273,0 тис.грн та 658678,0 тис.грн в 2016 році.

Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (15 відсотків та 17 відсотків із доходу, що перевищує десять мінімальних заробітних плат) та з урахуванням зростання доходів за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності та інших доходів громадян. Частка податку на доходи фізичних осіб у 2015 та 2016 роках становитиме майже 86,0 відсотків загального фонду. Найбільший внесок у бюджет робить податок на доходи фізичних осіб — 543 тисячі у 2014 році та 559 тисяч у 2016 році.

Прогноз обсягу надходжень з податку на прибуток підприємств комунальної власності міста до міського бюджету у 2015 та 2016 роках розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України, зокрема базової ставки оподаткування 18 відсотків.

Прогноз надходжень єдиного податку обрахований виходячи з надходжень за 2013 рік, та з врахуванням підвищення мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року для розрахунку ставок вказаного податку.

Якими ж будуть видатки влади при таких доходах?

Індикативні прогнозні показники видатків міського бюджету за функціональними призначеннями на 2015-2016 роки:

Найменування Прогноз на 2015 рік Прогноз на 2016 рік
Доходи всього 734491,4 753433
Дотація вирівнювання 31426,4 32200,7
Видатки всього 765917,8 785633,7
у тому числі:
Державне управління 36783,6 38148,7
Освіта 315519,5 323684,5
Охорона здоров’я 190872,1 195770,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення 8430 8645
Житлово-комунальне господарство 65609 67252,2
Культура і мистецтво 45186,2 46396
Найменування Прогноз на 2015 рік Прогноз на 2016 рік
Фізична культура і спорт 14233 14611
Дорожньо-транспортний комплекс 10789 11055
Інші видатки 37998 38538,7
Міжбюджетні трансферти районним в місті бюджетам 40497,4 41532,2

При цьому пріоритетними напрямами діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти є підвищення доступності якісних освітніх послуг, реформування системи освіти шляхом удосконалення освітніх програм і стандартів, більшої орієнтації на потреби ринку праці, модернізація змісту освіти на основі впровадження нових державних стандартів, підвищення якості освіти на інноваційній основі, інформатизація, розширення мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення соціального статусу педагогів; створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.

Головною метою у роботі галузі охорони здоров’я міста у 2015 та 2016 роках є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, удосконалення організації лікувальної діяльності, підвищення якості та обсягу професійної медичної допомоги мешканцям міста. Ціллю даної діяльності є зниження рівня захворюваності, покращення основних показників здоров’я населення у місті Полтава, зменшення показників інвалідності та смертності, збільшення середньої тривалості життя, особливо осіб працездатного віку.

Пріоритетами галузі є подальший розвиток у місті первинної медико-санітарної допомоги населенню на засадах загальної практики — сімейної медицини; охорони материнства і дитинства, переоснащення матеріально-технічної бази медичних закладів шляхом оновлення їх сучасною новітньою в технологічному плані медичною апаратурою та впровадження новітніх лікувальних технологій.

Основними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення, забезпечення належного постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, дітей з вадами фізичного та розумового розвитку та психічними розладами, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування, реабілітаційних послуг.

Важливим моментом залишається проведення повноцінного оздоровлення дітей пільгових категорій та обдарованих дітей міста.

Пріоритетами розвитку у сфері духовного та фізичного розвитку є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків територіальної громади, всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

Політика у сфері культури міста Полтава спрямовуватиметься на здійснення комплексу заходів по удосконаленню муніципального управління в галузі культури, зміцнення існуючої та примноження матеріальної бази закладів культури комунальної сфери, створення умов для всебічного гармонійного розвитку творчої особистості, нарощування обсягів надання туристичних послуг, шляхом розширення в’їзного та внутрішнього туризму.

У галузі культури та фізичної культури і спорту перевагами залишається забезпечення гарантованого мінімуму задоволення культурно-освітніх потреб населення, розвиток здібностей населення в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку дітей та молоді.

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозному періоді є поліпшення наявних та побудова нових об’єктів для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян.

Основними завданнями реформування житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та проведення обґрунтованої тарифної політики.

Пріоритетом соціально-економічної політики на наступні роки є досягнення стабільних темпів економічного зростання, створення умов для підвищення якості життя та збільшення доходів населення, активне впровадження реформ, що забезпечують структурно — інноваційне оновлення економіки та соціальної сфери.

Прогнозні показники міського бюджету на 2015 та 2016 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту міського бюджету на 2015 рік.

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему