Розмір тексту

Програма розвитку Полтавщини: констатація «тунелю» із світлом у його кінці

Полтавська обласна рада Полтавська обласна рада | Фото: poltava.pl.ua

Опубліковано документ із аналізом соціально-економічних реалій 2014 року та перспектив у 2015 році

На наступній сесії Полтавської облради депутати розглянуть Програму соціального та економічного розвитку на 2015 рік. Пересказувати цей документ не будемо, зважаючи на його об’ємність. Але звернемо увагу на, наш погляд, ключові моменти цього документу.

Почнемо із оцінок реалій, у яких опинилася Полтавщина. Є констатація того факту, що протягом поточного року економіка області розвивалась в складних умовах через військові дії, що відбуваються на сході. Також на стан економіки негативно вплинули постійні зміни кон’юнктури на світових товарних ринках.

Промисловість

В промисловому комплексі за 10 місяців 2014 року обсяги виробництва скоротилися на 6,7% (93,3%) на фоні скорочення промислового виробництва в Україні на 9,4% та в найбільших індустріальних регіонах держави (Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях та м. Києві). Скоротили обсяги виробництва металургійна (на 22,5%), нафтопереробна (на 16,5%), нафтогазовидобувна (на 3,3%) промисловість.

Найбільший спад в машинобудуванні — на 44,1%, що пов’язано з погіршенням політичних та торгово-економічних відносин з Російською Федерацією, оскільки більшість підприємств галузі були зорієнтовані переважно на російський ринок.

У нафтогазовидобувній промисловості обсяги виробництва скоротилися (на 3,3%) внаслідок зменшення видобутку вуглеводнів, зокрема: нафти — на 16,5%, газового конденсату — на 15,6%. Основними причинами зменшення обсягів видобутку є уповільнення темпів геологічного вивчення існуючих ділянок нафтогазоносних надр, зниження рентабельності видобувних підприємств, експлуатація значної кількості родовищ на завершальній стадії розробки. Разом з тим, видобуток газу природного збільшився на 3,6%. Незважаючи на складнощі поточного року, частина підприємств області зберегла свої позиції на ринку та нарощує обсяги виробництва.

Виробництво продукції зросло в гірничодобувній на 4,2%, харчовій — на 14,5% та хімічній промисловості — на 13,2%. За показником обсягу реалізованої промислової продукції на одну особу (34,6 тис. грн.) Полтавщина знаходиться на 2 місці в Україні, попереду лише Дніпропетровська область (45,5 тис. грн.).

Бюджети

Ситуація в реальному секторі позначилася на надходженнях до бюджетів. За 10 місяців поточного року до бюджетів усіх рівнів надійшло 12,6 млрд. грн., що на 25% (на 4,2 млрд.грн.) менше відповідного періоду минулого року. До Державного бюджету надходження скоротились на 30,6% (на 4,2 млрд. грн.) і становили 9,5 млрд. Грн. Місцеві бюджети за доходами (без врахування трансфертів з Державного бюджету) виконано в сумі 3,1 млрд. грн., що на 0,4% (на 13,2 млн.грн.) менше, ніж за 10 місяців минулого року.

Зарплата, робота та ціни

За 10 місяців поточного року середньомісячна заробітна плата, нарахована штатному працівнику, зросла на 6% і становила 3133 грн., що в 2,5 рази перевищує законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи (1218 грн.). Проте враховуючі інфляційні процеси (18%), реальна заробітна плата скоротилися на 3,3%. Станом на 01.11.2014 загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 27,7 млн. грн. З початку року вона зросла на 86% (на 12,8 млн. грн.), а на економічно активних підприємствах борги зросли більше ніж утричі (на 9,9 млн. грн.).

Рівень зареєстрованого безробіття по області станом на 01.11.2014 становив 2,3% населення працездатного віку, у порівнянні з початком року зменшився на 0,5 відсоткових пунктів (на 01.01.2014 — 2,8%). Станом на 01.11.2014 на обліку в службі зайнятості перебувало 20,5 тис. безробітних. За 10 місяців 2014 року працевлаштовано 22,3 тис. осіб або 36,6% від загальної кількості безробітних, яка обліковувалася в службі занятості з початку року (61 тис.осіб).

Ситуація на споживчому ринку області характеризується зростанням цін на всіх його сегментах, що є характерним і для інших регіонів України. Ціни на продукти харчування зросли на 16,6%, у житлово-комунальній сфері — на 30,2%, у сфері транспорту — на 37,8%, охорони здоров’я — на 20,3%, освіти — на 5,2% .

Разом з тим, рівні цін в області є значно нижчими ніж середні по Україні. Прогнозний індекс споживчих цін за 2014 рік буде на рівні 120%. Для тримання стабільної цінової ситуації та насичення ринку основними продовольчими товарами в містах та районних центрах області регулярно проводяться ярмаркові заходи, на яких реалізується продукція сільгоспвиробників та переробних підприємств області.

Торгівля ведеться за соціально доступними цінами, на 10-15% нижчими ринкових, що сприяє задоволенню споживчого попиту на основні продукти харчування.

Пропозиції для забезпечення розвитку у 2015 році

Далі у документі містяться пропозиції, виконання яких дозволить розвиватися країні (і Полтавщині зокрема) в 2015 році.

Так, за прогнозами Уряду України економічне зростання у 2015 році формуватиметься головним чином за рахунок внутрішнього попиту, що підтримуватиметься політикою Уряду, спрямованою, перш за все, на стимулювання інвестиційної активності суб’єктів господарювання та подальше структурне реформування економіки.

Першочерговим стане необхідність диверсифікації джерел енергії та підвищення енергоефективності економіки. Водночас, продовжуватиме поступово відновлюватись експортна активність підприємств, що визначатиме збільшення позитивного впливу зовнішнього попиту на зростання української економіки, порівняно з 2014 роком.

Розв’язання першочергових зовнішніх та внутрішніх проблем

Стабілізація економічної ситуації можлива лише за умов:

  • завершення активної фази військового конфлікту на сході України;
  • вирішення проблеми з поставкою газу в Україну;
  • поглиблення співробітництва з Європейським Союзом, зокрема через реалізацію положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи положення про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Серед внутрішніх припущень слід відмітити наступні:

  • покращення адміністрування податків;
  • подальша оптимізація структури державного боргу України;
  • подальша реалізація програми співробітництва з МВФ;
  • здешевлення кредитних ресурсів для реалізації державних цільових проектів шляхом перегляду ставки рефінансування НБУ;
  • поступове наближення величини затвердженого прожиткового мінімуму до його фактичного розміру шляхом поетапного підвищення величини прожиткового мінімуму для основних соціальних та демографічних груп населення не нижче індексу інфляції;
  • удосконалення тарифної політики шляхом поступового приведення цін (тарифів) до економічно обґрунтованого рівня, поетапна ліквідація практики перехресного субсидування між групами споживачів, збільшення у структурі цін (тарифів) інвестиційної складової.

Перспективи

Кабінетом Міністрів України у 2015 році прогнозується помірне зростання ВВП на рівні 0,3%, що підтримуватиметься виключно з боку інвестиційного та зовнішнього попиту. Водночас, за оптимістичним прогнозом Уряду зростання ВВП в наступному році може становити 2%.

Бюджетна політика у 2015 році буде здебільшого спрямована на забезпечення фінансової стійкості. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, покращення умов його ведення, поступове відновлення кредитної діяльності сформує основу для стимулювання інвестиційної складової економіки. Як наслідок, інвестиційний попит у 2015 році змінить свою траєкторію розвитку з негативної на позитивну.

Стабільність розвитку світової економіки, глобальної фінансової системи, подальша інтеграція української економіки в світову, зокрема в європейську, сприятиме притоку капіталу в Україну. Прогнозується збільшення надходжень прямих іноземних інвестицій до 3- 4 млрд. доларів США завдяки покращенню інвестиційного клімату і активізації інвестиційної діяльності з боку іноземних інвесторів та посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

У 2015 році стратегічним завданням щодо розвитку регіону є відновлення позитивної динаміки у реальному секторі економіки за рахунок стимулювання внутрішнього виробництва та споживання, створення умов для продовження структурно-інноваційних змін виробництва на основі його модернізації та технічного переозброєння, підвищення конкурентоспроможності продукції.

Основним узагальнюючим показником, який характеризує рівень соціально- економічного розвитку області є валова додана вартість. При його розрахунку враховано прогнозні тенденції розвитку реального сектору економіки, динаміку показників, що характеризують рівень життя та стан фінансової сфери, очікуваний рівень податкових надходжень.

У 2015 році прогнозується зростання валової доданої вартості на 2% (Україна — на 2%). В структурі ВДВ області питома вага промисловості та транспорту становитиме близько 50%, сільського господарства — 15%, будівництва — 3%.

Промисловий комплекс є основним бюджетоформуючим сектором економіки області. В нинішніх складних політичних та економічних умовах основним пріоритетом його розвитку є об’єднання зусиль провідних промислових підприємств та органів державної влади з метою подолання скорочення промислового виробництва та подальшого відновлення позитивної динаміки розвитку.

З огляду на істотне обмеження експортних поставок на російський ринок, першочерговими є завдання щодо диверсифікації ринків збуту, а також активне просування вітчизняної продукції на внутрішньому національному ринку. Значна увага також приділяється освоєнню нових видів продукції, підвищенню рівня її якості та конкурентоспроможності шляхом впровадження нових технологій та залучення інвестицій.

Враховуючи нові євроінтеграційні тенденції в економіці та можливості виходу на європейський ринок, перед вітчизняними виробниками постають нагальні завдання щодо модернізації та технічного переоснащення виробництва, сертифікації продукції у відповідності до європейських та міжнародних вимог.

Далі у Програмі йде перелік конкретних завдань запланованих Полтавською обласною владою, але наводити його не будемо, він випливає із стратегічних завдань, що наведені вище.

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Запропонувати тему